KVKK Bilgilendirme

image
image
image
image
image
image

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Real Bağımsız Denetim A.Ş. internet sayfası ziyaretçileri, müşterileri, çalışanları ve tedarikçilerinin kişisel verilerinin korunmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 ve ilgili diğer maddeleri ile 10/3/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde yer alan hükümler gereğince önem vermektedir. Bu çerçevede bu Aydınlatma Metni hazırlanmış ve duyurulmaktadır. Bu aydınlatma metninin muhatabı, internet sitesi ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve potansiyel çalışan adaylarımızdır.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Real Bağımsız Denetim A.Ş., yukarıda belirtilen düzenlemeler gereğince veri sorumlusudur. Şirketimiz 2000 Evler Mh. 76078 Sk. Fonte Evleri No:5 A Blok K.8 Çukurova/Adana adresinde faaliyet göstermektedir. Şirketimize +90 322 459 8463 numaralı telefon, +90 322 459 8466 numaralı faks ile [email protected] adresli elektronik posta aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Şirketimizin internet adresi www.realbd.com.tr’dir.

 

KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veriler, Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlandığı haliyle, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu bağlamda bir gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesinde kullanılabilecek olan verilerin kişisel veri olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

 

VERİLERİN MUHAFAZASI

Kanuna uygun olarak işleyebileceğimiz kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, saklama süresinin ardından silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir. Kişisel verilerinizi saklamamızı gerektiren; mali müşavirlik, avukatlık, bağımsız denetim mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere her türlü mevzuat kapsamındaki sorumluluklarımız saklıdır.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verilerinizi aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir.

 •  Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 •  Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası,
 •  Sirküler, bülten, rehber gibi yayınların duyurulması,
 •  Pazarlama, satış ve tanıtım faaliyetlerinin yönetimi,
 •  Söz konusu veriler üzerinden analiz ve raporlama çalışmalarının yapılması,
 •  Site ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, tedarikçi ve iş ortaklarımız ile ilişkilerimizin yönetilmesi,
 •  Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirketimizin politikalarına uygun şekilde yürütülmesi,
 •  5651 sayılı Kanun uyarınca log kaydı ve trafik bilgilerinin tutulması,
 •  Şirketimize iletilen öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi.
 •  Şirketimizin iş süreçlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 •  Kalite kontrol ve standartlara uygun denetimlerimizin yapılabilmesi,
 •  İlgili mevzuatlar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 •  Finans ve muhasebe işlerinin takibi,
 •  Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 •  Çalışan adayı olmanız halinde internet sitemiz üzerinden iş başvurusu yapılması halinde başvurunun değerlendirilmesi
 • Şirketimizin yetkilendirildiği denetim faaliyetlerinin tam ve Türkiye Denetim Standartları ile Türk Ticaret Kanununa uygun olarak gerçekleştirilmesi. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanunun kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla ve ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde; resmi kurum ve kuruluşlar, ilişkili olduğumuz yurtiçinde ve yurtdışındaki tedarikçilerimizle ve yurtdışıyla paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz Kanun çerçevesinde Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz tarafından, yasal mevzuatın gerektirdiği müddet boyunca sizlere daha iyi hizmet sağlamak, hizmetlerimize ilişkin bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve ticari faaliyetlerini geliştirmek amaçlarıyla işlenebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilenler ile aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenebilir.

 •  Açık rızanızın bulunması,
 •  Şirketimizin faaliyet alanları ile ilgili ve tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 •  Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 •  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla (bağımsız denetim hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin sağladığı kişisel veriler bu kapsamdadır), sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 •  Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 •  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 •  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 •  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanunun 11 inci maddesi kapsamında ilgili herkes, Şirketimize başvurarak kişisel verileriyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kanun’da öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle aşağıda yer verilen başvuru kanallarına kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

 

Adres                          : 2000 Evler Mh. 76078 Sk. Fonte Evleri No:5 A Blok K.8 Çukurova/Adana

Telefon                       : +90 322 459 8463

Faks                           : +90 322 459 8466

Elektronik Posta       : [email protected]

Web Sayfası               : www.realbd.com.tr