KAR DAĞITIMI YAPMAYI DÜŞÜNENLER

image
image
image
image
image
image
image

7244 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 13. Maddeye göre; kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketler hariç olmak üzere; sermaye şirketlerinin, 30/9/2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kar payı 2019 yılı net dönem kârının %25 olarak sınırlandırılmıştır. Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir. Ayrıca, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez.Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

18 Eylül 2020 Tarihli ve 31248 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Kar Dağıtımı Sınırlaması süresi,  31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.                                                        
Bu düzenlemeye göre sermaye şirketlerinde, kanunun yayımı tarihinden itibaren, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25’inin dağıtımına karar verilebilir. 2019 yılı zararla sonuçlanmış şirketler, kâr dağıtım kararı veremezler, yedek akçelerden de dağıtım yapamazlar.